ทุนอบรมสำหรับครูไทย Japanese Language ครั้งที่ 3 สนับสนุนเต็มจำนวน สูงสุด 30 คน

ขอแนะนำอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยได้ไปหาประสบการณ์ในต่างแดน!

Japanese Language Program เป็นทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว จัดตั้งภายใต้ความมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ มูลนิธิฮาคูโฮโด (Hakuhodo Foundation) ร่วมกับ Japan Foundation สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสนับสนุนการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ดังนั้นจึงได้มีการรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่สังกัดในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนสำหรับการออกไป “หาประสบการณ์การการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง” และนำมาปรับสอนให้กับเยาวชนต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในเชิงลึกมากขึ้นอีกด้วย

 

 

รายละเอียดทุน:

ระยะเวลาการอบรม : วันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2567 – วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 (ตามกำหนดการ)

เนื้อหาการอบรม : วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น การเยี่ยมชมโรงเรียน การเรียนรู้จริงผ่านการประสบการณ์ต่างๆ (รวมถึงการทัศนศึกษาที่จังหวัดใกล้เคียง) เป็นต้น

การสนับสนุน :

• ค่าเดินทางภายในประเทศไทยและค่าที่พักใกล้สนามบินสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น

• ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าทำกิจกรรม (ค่าฝึกอบรม ค่าเดินทาง เป็นต้น) ระหว่างการพำนักในประเทศญี่ปุ่น

• ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในชีวิตจริงสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

• ค่าประกันการเดินทางในต่างประเทศ และอื่นๆ

จำนวนทุน : สูงสุด 30 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน) ในประเทศไทย

– เป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

– ผู้ที่เคยสมัครครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถสมัครได้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Japanese Language Program 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...