ทุนเต็มจำนวน ADB-JSP เรียนต่อปริญญาโทที่ The University of Auckland นิวซีแลนด์

Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB – JSP) คือโครงกา่รทุนการศึกษาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียและรัฐบาลญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้พลเมืองในประเทศสมาชิก ADB ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

โดยเป็นทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท ที่ The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ และมีข้อแม้คือผู้เข้าร่วมต้องกลับประเทศตัวเองหลังจบโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

– ค่าเล่าเรียนที่ the University of Auckland

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากประเทศบ้านเกิดไปยังนิวซีแลนด์

– ค่าครองชีพพื้นฐานในโอ๊คแลนด์

– ประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลในนิวซีแลนด์

– สำหรับนักวิชาการที่มีส่วนร่วมในการวิจัย อาจมีทุนพิเศษสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ADB ดังนี้

– Master of Public Health

– Master of Science (Environmental Science)

– Master of Arts (Development Studies)

– Master of International Business

– Masters programmes in Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิก ADB (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ the University of Auckland

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมผลการเรียนที่โดดเด่น

– มีประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพอย่างน้อย 2 ปี หลังจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

– มีความเชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการสื่อสารและการเขียน

– มีอายุต่ำกว่า 35 ปีขณะสมัคร (ในกรณีพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส อายุต้องไม่เกิน 45 ปี)

– มีสุขภาพที่ดี

– กลับประเทศบ้านเกิดหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– กรอกข้อมูล ADB-JSP Information Sheet ให้ครบถ้วน

– กรอกข้อมูล ADB-JSP Application Form ให้ครบถ้วน

– สำเนาจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ the University of Auckland

– เอกสารทางวิชาการ ทั้งใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองปริญญา

– หนังสือรับรองการจ้างงานที่ออกโดยบริษัท

– หนังสือรับรองรายได้ที่ออกโดยบริษัท

– หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวที่ออกโดย บริษัท

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ ที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร:

ราวเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

auckland

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...