‘การเปลี่ยนแปลงภาษา : ภาษามนุษย์’ คอร์สออนไลน์จาก CHULA Mooc เจาะลึกด้านภาษา

ภาษาถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเราทุกคนต่างใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อบอกถึงสิ่งที่เราต้องการ และสร้างความเข้าใจต่อกันและกัน

ทั้งนี้ภาษาก็เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และองค์ประกอบของภาษามนุษย์ก็มีความซับซ้อนและหลากหลาย นั่นจึงทำให้เกิดคอร์สออนไลน์จาก CHULA Mooc ในชื่อคอร์สว่า ‘การเปลี่ยนแปลงภาษา : ภาษามนุษย์’ ขึ้น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

วิชา “ภาษามนุษย์” จะมีเนื้อหาทั้งหมด 11 บทเรียน ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับภาษาในแง่มุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยเนื้อหาครอบคลุม ลักษณะเด่นของภาษามนุษย์ที่ทำให้แตกต่างจากการสื่อสารแบบอื่นๆ องค์ประกอบของภาษามนุษย์ไม่ว่าจะเป็น เสียง คำ ประโยค ความหมาย การเปลี่ยนแปลงของภาษามนุษย์ข้ามกาลเวลา พลวัตของภาษามนุษย์ในสังคม ความหลากหลายของภาษาในโลก รวมไปถึงภาษากับเทคโนโลยี

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่พบได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภาษามนุษย์ตามแนวภาษาศาสตร์ในระดับเบื้องต้นได้

 

วันลงทะเบียนเรียน:

10 มกราคม 2563

 

วันสิ้นสุดการเรียน:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

จำนวนบทเรียน:

11 บทเรียน

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

*หมายเหตุ* ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...