คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีๆ ด้าน ‘ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ รุ่นที่ 3’ จาก CHULA Mooc

CHULA Mooc เป็นอีกหนึ่งช่องทางยอดฮิตในการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้พัฒนาทักษะในสิ่งที่ตนเองสนใจ

อีกทั้งยังมีสาขาวิชาให้เลือกที่หลากหลาย อย่างเช่นคอร์สที่จะนำเสนอในวันนี้ นั่นก็คือคอร์สเรียนออนไลน์ ‘ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (Introduction to Classical Music) รุ่นที่ 3’ จากคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้แล้ววันนี้!

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

รายวิชา ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (Introduction to Classical Music) จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ รวมไปถึงองค์ประกอบของดนตรีคลาสสิก

อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีแต่ละประเภท การรวมวง ดนตรีคลาสสิกในแต่ละยุค รวมถึงเพลงคลาสสิกที่ได้รับความนิยม หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับดนตรีคลาสสิกว่าเป็นอย่างไรบ้าง และสุดท้ายการฟังดนตรีคลาสสิกจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเรารู้จักมารยาทในการฟังดนตรีคลาสสิก

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังเพลงคลาสสิกได้ด้วยตนเอง

 

วันลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 3:

10 มกราคม 2563

 

วันสิ้นสุดการเรียน รุ่นที่ 3:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

จำนวนบทเรียน:

12 บทเรียน

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

*หมายเหตุ* ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

คณาจารย์จากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...