ข่าวดี!! WingSpanTG เปิดรับพนักงานตำแหน่ง Ticketing Reservation

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงานเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Ticketing Reservation เพื่อปฏิบัติงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ประจำกองบัตรโดยสารสำนักงานขาย (HA) สำนักงานสาขาหลานหลวง,สำนักงานสาขาสีลม,สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

 

 

ค่าตอบแทน:

เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม)

 

เวลาปฏิบัติงาน:

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนด

– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

– การปฏิบัติงาน ต้องปฎิบัติงานหมุนเวียนตามสาขาสำนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้ง 3 แห่งได้ดังนี้

1. สำนักงานสาขาสีลม

2. สำนักงานสาขาวิภาวดี

3. สำนักงานสาขาหลานหลวง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

3. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการคำนวณ

4. สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้ทุกวัน รวมทั้งวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ Roster จัดให้

5. ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

6. ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) หรือผ่านการทดสอบ THAI-TEP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

– ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)

– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สนใจสมัครติดต่อคุณมนตรี โทร 02-545-1538

 

ที่มา:  Runway Academy CM

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...