มรภ.สข. ชวนผู้ที่สนใจร่วมการประกวดผลงานประพันธ์ “โครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม”

สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์ นี่เป็นโอกาสที่จะได้แสดงผลงานด้านทักษะภาษา พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานประพันธ์ “โครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม” หัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจำ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

1. ประเภทเยาวชน

– นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

– ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา

*หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น

 

กติกาและเงื่อนไขการส่งเข้าประกวด:

– งานเขียนประเภทความเรียง : ผู้สมัครส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาว 1 – 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่าง 1 เท่า

– งานเขียนประเภทเรื่องสั้น : ผู้สมัครส่งผลงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่าง 1 เท่า

– งานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) : ผู้สมัครส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ตามฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ ความยาว 10 – 12 บทในกระดาษขนาด A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point

 

*หมายเหตุ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดหรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

– คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดระยะเวลา:

– หมดเขตรับผลงาน 30 พฤศจิกายน 2562

– ส่งผลงานแก่คณะกรรมการ 1 ธันวาคม 2562

– กรรมการส่งผลการตัดสิน 25 ธันวาคม 2562

– ประกาศผลการตัดสิน 10 มกราคม 2563

– มอบรางวัล 15 มกราคม 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

– อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ กาลพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 08-4995-8754

– สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรสารหมายเลข 0-7426-0263

– ทางอีเมล [email protected]

 

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...