ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท

เพื่อพัฒนาการ ออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ ให้เกิดการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบอย่าง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเรขศิลป์ของศิลปินรุ่นใหม่

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี 2563 และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 ชิงเงินราวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่

 

 

ลักษณะผลงาน:

– ผลงานโครงการออกแบบที่มีลักษณะเป็นชุดโครงการ เช่น การออกแบบแบรนด์ (branding design) การออกแบบสภาพแวดล้อม (environment graphic design) การออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์สินค้า (packaging design) การออกแบบชุดสื่อสําหรับโครงการรณรงค์ หรืองานมหกรรมต่างๆ (graphic for Communication design) เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกําลังศึกษาอยู่ในขั้นปีที่ 3 – 4 สาขาวิชาเรขศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน

– ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจ และความสามารถปฏิบัติงาน Graphic Design อย่างชํานาญ

– ผู้สมัครจะต้องจับกลุ่มเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกในทีมสามารถอยู่ต่างชั้นปี และต่างสถาบันได้

– หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

 

การสมัครและการส่งผลงาน:

– ผู้สมัครต้องส่งผลงานการออกแบบมีลักษณะเป็นชุดโครงการ เช่น การออกแบบแบรนด์ (branding design) การออกแบบสภาพแวดล้อม (environment graphic design) การออกแบบชุดบรรจุ ภัณฑ์สินค้า (packaging design) การออกแบบชุดสือสําหรับโครงการรณรงค์ หรืองานมหกรรมต่างๆ (graphic for Communication design) เป็นต้น

– ส่งผลงานออกแบบ ประกอบด้วย แนวความคิด และแบบร่างงานออกแบบ จํานวนไม่เกิน 10 หน้า ด้วยไฟล์ pdf ขนาด A4 แนวนอน ตกแต่งสวยงาม

– ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น

– ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์ม พร้อมไฟล์ผลงาน ตามข้อกำหนดเบื้องต้น ทางอีเมล chonchanggraphic@gmail.com หมดเขตรับผลงาน เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

ระยะเวลาดําเนินการ:

– เปิดรับสมัครผลงานบัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

– คัดเลือก (Audition) ธันวาคม 2562

– อบรมเชิงปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน และบันทึกรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

– ลงพื้นที่ชุมชน จ. เชียงราย (2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วัน) มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

– ประกาศผลผู้ชนะในรายการฯ และมอบรางวัล มีนาคม 2563

*หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

รางวัลการประกวด:

ผู้เข้าร่วมโครงการจะรับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท พร้อมโล่

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 50,000 บาท พร้อมโล่

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท พร้อมโล่

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่

 

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์ 0 209 3763

เว็บไซต์การประกวด

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...