ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง 

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีสถานะ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและให้บริการด้านการจัดการ ระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย เพศชาย / หญิง

2. สามารถทํางานให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด ได้เต็มเวลา

3. พ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการ รับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการหรือพ้นจากการตรวจเลือก ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง

4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ

5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

6. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วย ความบริสุทธิ์ใจ

8. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

9.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จํากัด เพราะกระทําผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่

13. ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายืนเพื่อประกอบการสมัครรับการคัดเลือกหากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด จะให้ออกจากงานทันที และจะดําเนินคดีอาญา ตามความเหมาะสมต่อไป

14. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

15. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครแล้วส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

4 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thpd.co.th/career.php

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...