ทุนอบรมภาษาจีน/ศึกษาดูงานสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริม ความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมบุคลากรให้ทันต่อการขยายบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าว

จึงได้จัดโครงการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับทุนอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงาน สำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ เพื่อเข้ารับการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 – 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน

ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจีนจะเป็นผู้สนับสนุน มีดังนี้

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าที่พัก

– ค่าอาหารบางมื้อ

– ค่าเดินทางทัศนศึกษาภายในประเทศจีน

– ค่าประกันสุขภาพ

ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

– ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศ

– ค่าอาหารบางมื้อ

– ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

– นำหนังสือตอบรับจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเพื่อไปทำวีซ่าด้วยตนเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการศึกษาดูงานสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ สัญชาติไทย

2. ผู้ที่สนใจสมัครรับคัดเลือก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่สมัคร

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาในกำกับของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือก.พ.รับรอง

4.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่ตั้งครรภ์ และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

5. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครคัดเลือกเข้ารับทุนได้ และสามารถลาเพื่อการอบรมตามเวลาที่กำหนดได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้

– ใบสมัครของสถาบันพระปกเกล้า (ใบสมัครส่วนที่ 1)

– ได้รับการยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ให้สมัครทุนได้ (ใบสมัครส่วนที่ 2)

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ

– สำเนาหลักฐานการศึกษา (ขั้นสูงสุด)

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

* โดยเอกสารสำเนาจะต้องมีลายเซ็นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกำกับทุกฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร โดยการดาวน์โหลดใบสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และแนบใบสมัครที่พิมพ์รายละเอียดแล้วมายังงานวิเทศสัมพันธ์

2. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดจำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดส่งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งใบสมัครด้วยตนเอง มายังงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันพระปกเกล้า (ตามที่อยู่ในข้อ 6.5) ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารการสมัครทางโทรสารหรืออีเมล์ และสถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด

3. สถาบันพระปกเกล้าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าไปยังแหล่งทุน

4. กำหนดรับสมัคร วันที่10 มิถุนายน – วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ

5. ส่งใบสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 (โซนทิศใต้) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02-141-9759 นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา, 02-141-9511 นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล หรือส่งข้อความสอบถามที่ sirikamon@kpi.ac.th, nutnida@kpi.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

10 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kpi.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...