‘ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์’ เรียนต่อป.ตรีต่างประเทศ ประจำปี 62 มีเงินเดือน+ทุนแบบจัดเต็ม!!

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ เป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งตามที่กำหนดได้แก่เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย

ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อันได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธ์รัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 1 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

-ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

-ค่าคอมพิวเตอร์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

-เศรษฐศาสตร์

-การเงิน

-บัญชี

-คอมพิวเตอร์

-คณิตศาสตร์

-กฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 24 กันยายน 2561

-กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า

โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่พกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 หรือ F=0)

**ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้

-ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-มีศีลธรรม และความประพฤติดี

-ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติชดใช้ทุนใดๆ

-ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ ocsc.go.th , scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ stscholar.nstda.or.th ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงินได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

 

ปิดรับสมัคร:

24 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar2.ocsc.go.th

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...