PKU-IIASA มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Peking University และ International Institute for Applied Systems Analysis ได้เปิดตัวโครงการ PKU-IIASA International Postdoctoral Fellowship Program ซึ่งเป็นโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการวิจัยในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันทั้งใน PKU และ IIASA ในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ การวิเคราะห์ความเสี่ยง พลังงาน นิเวศวิทยา การจัดการระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำ

ผู้ที่เข้าร่วมศึกษาการวิจัยหลังปริญญาเอกของ PKU-IIASA จะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะการวิจัยระหว่างประเทศ และสหวิทยาการ รวมทั้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-เงินสนับสนุนรายเดือน 15,000 RMB (ประมาณ 71,800 บาท)

-ในขณะปฏิบัติงานอยู่ที่ PKU ผู้รับทุนสามารถเลือกได้ว่าจะพำนักอยู่ที่แฟลตของ PKU หรือเลือกรับเงินช่วยเหลือ 3,500 RMB ต่อเดือน (ประมาณ 16,000 บาท)

-ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ IIASA ผู้สมัครจะต้องหาที่พักด้วยตัวเอง แต่จะมีเงินช่วยเหลือในส่วนนี้จำนวน 3,500 RMB ต่อเดือน (ประมาณ 16,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ การวิเคราะห์ความเสี่ยง พลังงาน นิเวศวิทยา การจัดการระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ และเป็นนักวิจัยที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น

-ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปี

-ผู้สมัครจะต้องระบุอาจารย์จากสถาบันแต่ละแห่งอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ซึ่งจะหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในโครงการ

-การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร คุณภาพของโครงการวิจัยที่นำเสนอ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มการสมัคร

-CV หรือเรซูเม่

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-จดหมายรับรองหรืออีเมลจากที่ปรึกษาปริญญาเอกที่ PKU และ IIASA

 

วิธีการสมัคร:

เอกสารการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ และรวบรวมไว้ในไฟล์ PDF

 

ปิดรับสมัคร:

14 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.iiasa.ac.at

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...