ห้ามพลาด!! ค่ายอาสา Historical Wanderings in Clausonne พร้อมทุนร่วมกิจกรรมที่ฝรั่งเศส

โครงการความร่วมมือระหว่าง VSA Thailand และ Solidarites Jeunesses เปิดค้นหาอาหาสาสมัครไทยที่มีประสบการณ์ในค่ายอาสาสมัครนานาชาติ เข้าร่วมค่ายนานาชาติประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การสนับสนุนของ IFS (International Solidarity Fund) เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ (8-20 ตุลาคม 2561) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอาสาสมัครระหว่างประเทศ

อาสาสมัครจะได้รับการสนับสนุนค่าวีซ่า ค่าเดินทางระหว่างประเทศ (บางส่วน) และค่าเดินทางภายในประเทศฝรั่งเศส

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายที่โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายวีซ่า 100%, ค่าโดยสารไปกลับกรุงเทพ-ฝรั่งเศส (70%), ค่าเดินทางไปกลับค่ายภายในประเทศฝรั่งเศสจากสนามบิน (100%), ค่าอาหารที่พักตลอดระยะเวลาค่ายและระหว่างการปฐมนิเทศน์ จังหวัดสงขลา โครงการไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารว่าง แอลกอฮอล์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่โครงการรับผิดชอบ (อาสาสมัครเบิกกลับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้งหมดแล้วภายในระยะเวลา 1 เดือน)

หลังจากได้รับคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโดยส่งเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน, สำเนาพาสต์ปอร์ต จ่ายค่าลงทะเบียน (ไม่ได้รับคืน) เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท ยืนยันหลังจากได้รับการคัดเลือก (ไม่ได้รับคืน)
ค่าเดินทางเพื่อปฐมนิเทศน์ จังหวัดสงขลา

 

(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายทั้งหมด)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุระหว่าง 18-30 ปี

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง-ดี

-มีความรับผิดชอบและสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

24 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.volunteerspirit.or.th/Thai-Volunteer/schorlarship/historical-wanderings-in-clausonne-camp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...