คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล และองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

 

 

รางวัล:

บุคคล และองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล ดังนี้

1. บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน 3 รางวัล)

2. เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) (ไม่เกิน 3 รางวัล)

3. สื่อมวลชน (ไม่เกิน 3 รางวัล)

4. องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน 3 รางวัล)

5. องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน 3 รางวัล)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

-มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยง และความยากลำบาก ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

-มีผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชน และสังคม รวมทั้งสามารถเป็นกำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม

-มีผลการดำเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชน และสังคม

-มีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนท่แีสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาในสังคมที่เป็นธรรม และยั่งยืน

 

2. เป็นบุคคล หรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

1. ส่งด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริม และประสานงานเครือข่าย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ

2. ส่งทางไปรษณีย์โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริม และประสานงานเครือข่าย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ีกรุงเทพฯ 10210

3. ส่งทางอีเมล chamaree@nhrc.or.th ภายในเวลา 17.00 น.ของวันที่ 31 ก.ค. 2561

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...