4 ข้อสำคัญที่ควรรู้ ก่อนยื่นสมัครฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

โดยที่ทุกปีผ่านมา มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียดังนั้น เพื่อให้การฝึกงานมีความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้

 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

1. เป็นนักศึกษา (ไทยหรือต่างชาติ) ในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 ขึ้นไป โดยควรศึกษาในสาขาวิชา
ด้านสังคมศาสตร์ อาทิ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือที่สามารถนำประสบการณ์การฝึกงานไปใช้ได้โดยตรงต่อการศึกษา/การประกอบอาชีพ ฯลฯ

2. ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

3. สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการฝึกงาน อาทิ ที่พัก การเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีประกัน
สุขภาพ มีโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ Notebook เป็นต้น

4. ควรสามารถฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ และสามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

 

 

การฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต

1. ในช่วงหนึ่งๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับนักศึกษาฝึกงาน ไม่เกิน 3 คน (โดยทั่วไป จะรับนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงการขอฝึกงานของนักศึกษา)

2. การฝึกงานเป็นไปตามวันและเวลาทำงานราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

3. นักศึกษาฝึกงานจะมีผู้ดูแล (supervisor) โดยนักศึกษาฯ จะได้รับการฝึกงานหลักต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิ งานทวิภาคี งานพหุภาคี งานกงสุล งานสารนิเทศ งานพิธีการทูต รวมถึงการเข้าร่วมประชุม/ฟังการบรรยายต่างๆ อาทิ การประชุมภายใน การประชุมในกรอบสหประชาชาติ/องค์การระหว่างประเทศ การค้นคว้า/รวบรวมข้อมูล/จัดทำรายงานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

4. เป้าหมายของการฝึกงาน นักศึกษาฯ มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวกับภารกิจโดยรวมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานการทูตในชีวิตจริง อาทิ การเขียนหนังสือโต้ตอบ การติดต่อประสานงาน การประชุม การนำเสนองาน เป็นต้น

 

 

การแสดงความจำนงค์ขอฝึกงาน

1. แจ้งความจำนงค์ขอฝึกงานทางอีเมล์ embassy@thaivienna.at ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือขอฝึกงาน (แจ้งชื่อ สถาบันการศึกษา ช่วงเวลาขอฝึกงาน เป้าหมายของการฝึกงาน ฯลฯ) พร้อมประวัติส่วนตัว รูปถ่าย รายงานผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

2. คณะกรรมการคัดเลือกของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานที่มีความเหมาะ โดย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้นักศึกษาฯ ทราบทางอีเมล เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเพื่อพิจารณาออกวีซ่าให้)

 

 

การเตรียมตัวเบื้องต้นของนักศึกษาฝึกงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

1. เอกสารเดินทาง/ อื่นๆ

-หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน

-วีซ่าเชงเก็น (สถานทูตมีหนังสือถึงสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเพื่อขอออกวีซ่า)

-มีประกันสุขภาพในต่างประเทศตลอดระยะเวลาฝึกงาน/พำนักในออสเตรีย

-รูปถ่าย passport จำนวน 6 รูป สำหรับทำบัตร หรือใช้ในกรณีจำเป็น

 

2. ที่พักอาศัย

-มีที่พักอาศัยที่เหมาะสมในกรุงเวียนนา

-นักศึกษาฝึกงานจะหาที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง โดยสามารถค้นหาจากข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ โดยควรเลือกที่พักที่มีความปลอดภัยและสามารถเดินทางมาสถานทูตได้สะดวก

-ควรติดต่อหาที่พักแต่เนิ่นๆ อย่างน้อย 2 เดือนล่วงหน้า เพราะในช่วงฤดูร้อน ที่พักส่วนใหญ่จะไม่ค่อยว่าง

-ขอแนะนำให้นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานในช่วงเดียวกัน (แม้ว่าจะมาจากต่างสถาบันกัน) ติดต่อกันเพื่อ share ห้องพัก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและจะได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันด้วย

-ควรระวังถูกหลอก (เคยเกิดมาแล้ว) โดยเจ้าของที่พัก ดังนั้น ก่อนทำธุรกรรมใดๆ อาทิ โอนเงิน ทำสัญญา สามารถขอให้สถานทูตช่วยตรวจสอบให้ก่อนว่าไว้ใจได้หรือไม่

 

3. สิ่งที่ต้องที่มีใช้

-เงินใช้จ่ายส่วนตัว (เงินยูโร) ในจำนวนที่เหมาะสม

-เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook (สถานทูตไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้)

-โทรศัพท์ ที่ใช้ SIM หมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น (สามารถมาซื้อ SIM เติมเงิน ราคา 15 ยูโร เป็นต้นไป/หรือสมัครใช้โทรศัพท์ ในกรุงเวียนนา)

-ตั๋วเดินทางรถสาธารณะ (รถเมล์/รถราง/รถไฟใต้ดิน) รายสัปดาห์/รายเดือน (ซื้อใน กรุงเวียนนา)

 

4. สิ่งที่ควรศึกษาล่วงหน้า

-สาระน่ารู้สำหรับคนไทยในการเดินทางไปออสเตรีย
(http://www.thaiembassy.at/images/stories/embassy/pdf/2.pdf)

-ข้อมูลทั่วไปของประเทศออสเตรีย /สโลวาเกีย / สโลวีเนีย (ประเทศในเขตอาณาของสถานทูต)

-ข้อมูลท่องเที่ยวออสเตรีย และประเทศใกล้เคียง อาทิ ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก ฯลฯ

-เส้นทางการเดินทางโดยรถสาธารณะ โดยเฉพาะจากที่พักมายังสถานทูต [ที่อยู่ Cottagegasse 48, Wien 1189
ตั้งอยู่ district ที่ 18 (ดูจากรหัสไปรษณีย์ตัวที่ 2 และ 3)]

 

ที่มา:  www.thaiembassy.at

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...