ทุนธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2565 สนับสนุนเรียนต่อปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ สูงสุด 8 ทุน!!

กลับมาอีกครั้งสำหรับทุนที่หลายคนรอคอย โอกาสเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศพร้อมร่วมงานกับธนาคารกสิกรหลังสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 มาถึงแล้ว!!

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 8 ทุน

 

 

โดยธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเรียนรู้และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากบุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคาร ตามความสนใจและเป้าหมายด้านอาชีพ (Career Interest) ในสายงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จและผลลัพธ์ทางธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคาร ทั้งในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และการมาร่วมงานกับธนาคารภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ประเภทของทุน: ตามประเทศและสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

★ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

✦ ประเทศที่กำหนด:

– สหรัฐอเมริกา

– สหราชอาณาจักร

– สาธารณรัฐฝรั่งเศส

– สมาพันธรัฐสวิส

– ประเทศญี่ปุ่น

– สาธารณรัฐประชาชนจีน

– เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

– สาธารณรัฐสิงคโปร์

✦ สาขาวิชาที่กำหนด:

– MBA

– Finance

– Financial Engineering

– International Business

– Risk Management

– Mathematics

– Financial Technology-Fintech Statistics

– Business Analytics (USA only)

– หลักสูตรและหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินการธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิเช่น Entrepreneurship/ Environmental Management/ Sustainability/ Human Resource เป็นต้น

 

★ สถาบันการศึกษาในประเทศ

✦ มหาวิทยาลัยที่กำหนด:

– สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✦ สาขาที่กำหนด:

– MBA

– MFE

– MSF

– MIF

– MIM

 

คุณสมบัติสำหรับบุคคลทั่วไป:

 

คุณสมบัติสำหรับพนักงานธนาคาร และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย:

 

เงื่อนไขการรับทุน:

– ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุน สิทธิ และประโยชน์ตามที่หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

– กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะได้รับเงินเดือน เงินได้ต่างๆระหว่างศึกษาและนับอายุงานต่อเนื่อง

– การดำเนินการ หรือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาของผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะนั้นธนาคารจะยกเลิกการให้ทุนแก่บุคคลนั้น

– ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่สถาบันฯกำหนดไว้

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได้รับการบรรจุตามที่ธนาคารเห็นสมควร

– ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุนซึ่งมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่า “หลังจากจบการศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า”

– ระหว่างที่ศึกษาอยู่ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดต่อหรือใช้ความพยายามใดๆที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก หรือศึกษาระดับสูงกว่าทุนที่ได้รับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทำงานอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบัติงานทันที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

 

วิธีสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี่

** ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Cognitive Test & Personality Test ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง E-mail address ที่ท่านให้รายละเอียดในการสมัครทุนการศึกษา **

 

หมดเขตรับสมัคร:

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

KBank Annual Scholarship ปี 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...