ทำความรู้จัก “3 ทุนรัฐบาลไทย” ที่ไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์สมัครเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ

บ่อยครั้งที่เมื่อพูดถึงการเรียนต่อต่างประเทศ หลายคนมักจะนึกทุนจากสถาบันต่างชาติซึ่งให้ทุนสนับสนุนนักศึกษานอกดินแดนก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งที่จริงแล้ว ในประเทศไทยเองก็มีหลายทุนที่ให้การสนับสนุนในส่วนนี้ โดยหนึ่งในนั้นคือทุนจากรัฐบาลนั่นเองค่ะ

เพื่อช่วยให้ทุกคนได้รู้จักกับทุนที่ว่า แถมยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อสมัครทุนประจำปีเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น เราจึงมีข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทยมาฝากกันค่ะ

 

 

ทุนรัฐบาลคืออะไร?

ทุนรัฐบาลคือทุนที่คัดสรรผู้มีความรู้ในสาขาวิชาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ ให้ไปศึกษาในต่างประเทศ และนำความก้าวหน้ากลับมาใช้แก่ประเทศไทย นำความรู้มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของทุนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

#1 ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับการศึกษา: ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีอายุไม่เกิน 20 ปี

เงื่อนไขการรับทุน: กลับมาทำงานในประเทศไทย ระยะเวลาเท่าที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

 

 

#2 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS)

ระดับการศึกษา: ศึกษาต่อปริญญาตรีปีสุดท้าย และปริญญาโท

ช่วงเวลาการให้ทุน: แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

– ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

– ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในประเทศ

– มีอายุไม่เกิน 25 ปี

– มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00

เงื่อนไขการรับทุน: จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในประเทศไทยในหน่วยงานเจ้าของทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

 

 

#3 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

ระดับการศึกษา: ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

คุณสมบัติระดับปริญญาโท:

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือได้รับปริญญาตรี

– ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 (แล้วแต่กรณี)

– มีอายุไม่เกิน 35 ปี หรือเป็นผู้ได้รับปริญญาโท

คุณสมบัติระดับปริญญาเอก:

– เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโท โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

– และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

เงื่อนไขการรับทุน: กลับมาปฏิบัติราชการในหน่วยงานเจ้าของทุน เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

 

 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

– ทุนเล่าเรียนหลวง เปิดรับสมัครช่วง เดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี

– ทุน UIS และทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา เปิดรับสมัครช่วง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี

 

รู้อย่างนี้แล้ว ใครที่สนใจอยากลองสมัครทุนเหล่านี้เตรียมตัวดีๆ นะคะ เพราะเมื่อถึงเวลาที่โอกาสมาถึง คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถพิชิตฝันได้ด้วยความพร้อมที่มีนั่นเองค่า :)

 

ที่มา: @สำนักงาน ก.พ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...