ธ.กรุงเทพ ให้ทุน BBL สำหรับบุคคลทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท ที่สถาบันดังทั้งใน & ต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา และเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร จึงเปิดรับสมัครทั้งพนักงาน และบุคคลภายนอก สมัครรับทุนการศึกษาอย่าง BBL Scholarships

ทุนนี้เป็นทุนระดับปริญญาโท เลือกศึกษาต่อได้ที่สถาบันต่างประเทศถึง 4 ประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, จีน และสิงคโปร์ รวมถึงสถาบันในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ด้วยเช่นกัน ทั้งหมดกว่า 25 ทุน! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร

– ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ที่สถาบันการศึกษาในหลักสูตรที่ทางธนาคารกำหนด ดังนี้

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

♦ ประเทศสหรัฐอเมริกา

– สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) และ Finance

 

– สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

 

♦ ประเทศสหราชอาณาจักร

– สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

 

 

 

 

 

 

♦ ประเทศจีน

– สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

 

 

 

 

 

♦ ประเทศสิงคโปร์

– สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

 

 

 

 

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

 

หมายเหตุ:

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

– ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

– เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

– ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับ จากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

– ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

– สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK

– ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)

– รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา

– หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร:

 

เงื่อนไขการรับทุน:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bangkokbank

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...