ทุนสำนักงานศาลยุติธรรม เรียนต่อ ป.โท & ป.เอก ด้านกฎหมายที่ต่างประเทศ ประจำปี 2564

สายกฎหมายอย่าพลาด!! กับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) จำนวน 3 ทุนด้วยกันในสาขาวิชากฎหมายภาษีอากร, กฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายเทคโนโลยี เน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เลยล่ะ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเลย :)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน (มีข้อผูกพันในการรับทุน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 3 ทุนในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– กฎหมายภาษีอากร

– กฎหมายสิ่งแวดล้อม

– กฎหมายเทคโนโลยี เน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม

– ผู้สมัครสอบในสาขาวิชากฎหมายต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้สอบไล่ได้เนติบัณฑิตไทย

– มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

– ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใดที่มีข้อผูกพัน

– มีผลสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พอที่จะไปศึกษาในต่างประเทศได้

– มีความเหมาะสมในการที่จะได้รับทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสำคัญ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่าย

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Records) (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

– สำเนาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา

– การศึกษาเพิ่มเติมนอกหลักสูตรปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ (ถ้ามี)

– สำเนาผลคะแนนการสอบ TOEFL หรือ IELTS

– ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)

– เหตุผลประกอบการขอรับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

– ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

– ผลงานทางวิชาการ/วิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

– หนังสือรับรอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

2 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– ประกาศรับสมัคร ประจำปี 2564

– oia.coj.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...