ประกวด Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020 ชิงรางวัลที่พัก 2 วัน 1 คืน!!

เอาใจสายเที่ยวที่งานนี้แม้รางวัลไม่ใหญ่แต่รับรองว่าถูกใจสุดๆ !! เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมสร้างสรรค์งานออกแบบ ด้วยโจทย์ที่สามารถครีเอทได้เท่าที่ต้องการ!!

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020 ภายใต้แนวคิด ‘อัตลักษณ์ความเป็นบ้านขุนสมุทรจีน’ จังหวัดสมุทรปราการ ชิงรางวัลที่พักบ้านขุนสมุทรจีน ฟรี 2 วัน 1 คืนพร้อม ประกาศนียบัตร

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

ผู้เข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

 

 

กรอบแนวคิดในการประกวด:

– การออกแบบสื่อสัญลักษณ์มาสคอตต้องสะท้อนอัตลักษณ์ และง่ายต่อการจดจำในฐานะความเป็นชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

– ตัวมาสคอตกำหนดเป็นรูปปลาเที้ยว (ชื่อสายพันธุ์ชนิดหนึ่งของปลาตีน) สัตว์ประจำชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบมาสคอตในอิริยาบถได้ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน

– ผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง

– มาสคอตควรมาพร้อมกับชื่อที่มีความหมาย พร้อมคำอธิบายสั้นๆ เล่าถึงแรงบันดาลใจ เนื้อหา หรือเรื่องราวที่สร้างสรรค์

 

กติกาการประกวด:

– ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลงบนผลงาน

– การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf

– การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมีผลงานให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

– ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น

– การออกแบบสร้างสรรค์ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพใดภาพหนึ่งมาทำซ้ำ ดัดแปลง และผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ เป็นที่รู้จัก หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ การสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

– การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการ จะคัดเลือกเหลือ 1 ผลงาน และนำผลงานดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อสร้างเป็นมาสคอตประจำชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะประกาศผลผู้ชนะภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

– ลิขสิทธิ์ถือเป็นของคนในชุมชนแต่เพียงกลุ่มเดียว โดยชุมชนสามารถปรับรูปแบบเพื่อสอดคล้องกับความต้องการได้

 

ระยะเวลาและการประกาศรางวัล:

– ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563

– ประกาศผลงานชนะเลิศ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ค บ้านขุนสมุทรจีนโฮมเสตย์ – ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร และเว็บไซต์ Bankhunsamutchin.com

 

ช่องทางการส่งผลงาน:

ส่งผลงานทางอีเมล โดยแนบภาพมาสคอตเป็นไฟล์ หรือนามสกุล .jpg, .png หรือ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์ และระบุหัวอีเมลว่า “ประกวดออกแบบมาสคอตชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ของ (ชื่อ-นามสกุล)” ส่งมาที่อีเมล khunsamutchin@gmail.com (จะต้องมีอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งมาแล้ว)

 

รางวัลการประกวด:

– ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รางวัลที่พักบ้านขุนสมุรจีน ฟรี 2 วัน 1 คืน พร้อมประกาศนียบัตรชนะเลิศ

– ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ติดต่อสอบถาม:

– Facebook Page : บ้านขุนสมุทรจีนโฮมเสตย์ – ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร

– Email : khunsamutchin@gmail.com

– โทร : 092-254-7892 (พลอย), 082-203-1066 (หมิว)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...