ทุนเต็มจำนวนที่เกาหลีใต้!! ระดับสูงกว่าป.ตรี ศึกษาต่อที่ U. of Science and Technology

ทุนการศึกษาจาก University of Science and Technology (UST) คือทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนในโปรแกรมด้านการวิจัยแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และต้องแสดงถึงผลการเรียนที่โดดเด่น รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมดังนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าที่พัก

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทำวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ University of Science and Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

– สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแบบเต็มเวลา

– ผู้สมัครต้องสมัครโปรแกรมการวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาใดๆ ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีศักยภาพทางวิชาการที่โดดเด่นโดยวัดจากระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า

– มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– มีความคิดอิสระ มีความถนัดในการวิเคราะห์ คิดค้นวิธีแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่

– แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานอย่างอิสระท มีประสิทธิผลและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีม

– แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น แรงจูงใจ ความยืดหยุ่นและความมั่นใจ

– ต้องมีแรงจูงใจสูง มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ มีแบบแผน มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อ

– recommendation letters

– แผนการศึกษา

– ข้อเสนองานวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

18 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.ust.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...