ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี

สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในหลักสูตร “Teacher Training Students” ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2020” ในรูปแบบของการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

อ่านรายละเอียดทุนได้ที่ www.bic.moe.go.th

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ปี ค.ศ. 1985 เป็นต้นไป)

3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา) สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563) ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ของแต่ละสถานที่
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

4. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย ตลอดจนสามารถปรับตัว
ในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้

5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

6. ผู้สมัครจะต้องศึกษาข้อมูลของทุนอย่างละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามไฟล์ที่แนบ

7. เอกสารการสมัครจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 

วิธีการสมัคร:

1. ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยฉบับสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครู 2563” รับสมัครถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 เท่านั้น โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

2. เดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ” โดยสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 24 มกราคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

24 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...