ทุนการศึกษา 100% จากสถาบันไอทิมร่วมกับสถานประกอบการเปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

สถาบันไอทิมร่วมกับสถานประกอบการมอบทุนการศึกษา 100% รุ่น มกราคม 63 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทย และต่างประเทศ ที่เรียนดี บุคลิกภาพดี มีความสามารถ และเหมาะสมกับงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1. ผ่านการทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ จากสถาบัน

2. ผู้รับทุนได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 100% ตลอดหลักสูตร

3. ผู้รับทุนต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ยูนิฟอร์ม ค่าประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ดังนี้

3.1 ชั้นปีที่ 1 ชำระจำนวน 15,000 บาท

3.2 ชั้นปีที่ 2 ชำระจำนวน 10,000 บาท

(หมายเหตุ: ผู้รับทุนที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวนปีละ 38,000 บาท)

4. ในระหว่างการรับทุนผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนน ความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน ในทุกชั้นปี

5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับทุนทันที และต้องชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด

6. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันเป็นอย่างดี ทั้งในระหว่างศึกษาและ จบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

7. ผู้รับทุนต้องฝึกงานในสถานประกอบการที่สถาบันกำหนดเท่านั้น

8. ผู้รับทุนต้องมีผู้รับรองความประพฤติที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป

9. ผู้สมัครสอบคัดเลือกกรุณาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์ด้วย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร: วุฒิบัตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลา: 2 ปี

จำนวนทุน: 2 ทุน (นักศึกษาชาย 1 ทุน และนักศึกษาหญิง 1 ทุน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุ 18-28 ปี

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า หรือสูงกว่า

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (GPA 2.50)

4. บุคลิกภาพดี (ส่วนสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 170 ซม. และผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง)

5. ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่ www.i-tim.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

20 ธันวาคม 2562  เวลา 17.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.i-tim.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...