ทุนการศึกษาสำหรับอิหม่ามหรือครูสอนศาสนาไปฝึกอบรม ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับทุนฝึกอบรมอิหม่าม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 จำนวน 2 ราย

โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอิหม่าม หรือครูสอนศาสนา หรือบุคคลที่สนใจจะเป็นอิหม่าม ต้องมีความตั้งใจฝึกอบรม มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถท่องจำคำภีร์อัลกุรอานได้ โดยสามารถเดินทางไปเข้ารับการอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ระยเวลา 3 ปี ดังมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัครต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป – กลับโมร็อกโก ปีละ 1 ครั้ง

2. ที่พักและอาหารระหว่างการอบรม

3. ค่าประกันสุขภาพ

4. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนฝึกอบรมอิหม่าม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นอิหม่าม คอเต็บ บีหลั่น ประจำมัสยิด หรือครูสอนศาสนาอิลามในสถาบันการศึกษา

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 50 ปี

4. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือซานาวี หรือเทียบเท่า

5. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอาหรับในระดับดี – ดีมาก

6. มีความสามารถในการท่องและจดจำอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี

7. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในชุมชน

8. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมฝนต่างประเทศ

9. เป็นผู้ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครขอรับทุน (ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง)

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับสูงสุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

7. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด (โดยออกจากโรงพยาบาลของรัฐ)

8. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานของสถานศึกษา
(กรณีเป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียน)

9. ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

25 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...