โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ภาคทั่วไป เปิดรับสมัครแล้ว!!

ดังที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และภายหลังจากนั้นทาง SEA พิจารณามอบทุนประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น

อย่างไรก็ดี ทาง SEA เห็นว่ายังมีนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2563-2564 นี้

SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับทางโครงการได้ โดยเข้าร่วมโครงการในภาคทั่วไปด้วยทุนสมทบของตนเอง ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบค่าโครงการเต็มจำนวนของตนเอง และไม่ได้รับทุนสมทบจากทางโครงการ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย

2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

3. อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563)

4. มีผลการเรียนในระดับ 80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้

6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป

7. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง

8. มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร SEA 2020 ภาคทั่วไป ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง

– สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)

– ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สำเนาการชำระเงิน)

 

วิธีการสมัคร:

1. ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ภาคทั่วไป

2. จัดเตรียมใบแสดงผลการเรียน และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้าบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัคร

3. จัดส่งเอกสารทั้ง 3 รายการมายัง SEA ทาง Email : info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768 หลังจากนั้น ทางโครงการจะติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป (ไม่มีสอบข้อเขียน)

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

seathailand.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...