ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ “SDG 13 Climate Action” ณ ประเทศเนปาล

Systainability Asia ประเทศไทย ร่วมกับ Adhhyeta International สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และ Institute of Professional Training & Management (IPTM) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จะจัดโครงการฝึกอบรม “Systainability Asia Training Programme on Localizing Integrated Action on the Sustainable Development Goals” หัวข้อ “SDG 13 Climate Action” ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562 ณ Hotel Queens Park เมือง Pokhara สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนา รวมถึงนักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบเป้าหมาย SDGs ปี ค.ศ. 2030 แสวงหาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง ประสาน และแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างเป้าหมายและเป้าประสงค์ SDGs ประยุกต์ใช้เครื่องมือและวิธีการวางแผนปฏิบัติการ ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย รวมทั้งดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมด้าน SDGs

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษารายละเอียดโครงการ ฯ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ ฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสาร Concept Note” และ Logistic Information Note” 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...