มาแล้ว!! คอร์สเรียนฟรีจากจุฬาฯ ในหัวข้อ “หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา”

“หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา รุ่น 2” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา เหตุลดโทษ การพยายามกระทำความผิด บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และความผิดอาญาในบางฐานความผิดที่สำคัญ

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 2 พฤษภาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา

– เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำเอาหลักกฎหมายอาญามาปรับใช้แก่สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ หรือสามารถนำมาอธิบายเหตุผลของคำพิพากษาในคดีต่างๆ ที่ปรากฏตามข่าวหรือสื่อสาธารณะได้

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...