เปิดรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการคัดเลือกเยาวชนจํานวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมใน องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 (Thailand’s Youth Delegates to UNGA74) ในช่วงปลายเดือน กันยายน-ตุลาคม 2562 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ รวมทั้งได้รับประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศในเวทีระหว่างประเทศที่สําคัญและในสถานการณ์จริง จึงประกาศรับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม:

กระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวให้แก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพ-นิวยอร์ก ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าประกันสุขภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 18-25 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 (เกิดระหว่าง 6 มกราคม 2537-31 สิงหาคม 2544)

3. มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย

4. อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย

5. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

6. มีความสนใจเกี่ยวกับสหประชาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเด็นที่เป็นที่สนใจของโลก ตลอดจนงานของกระทรวงการต่างประเทศ และหากเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา หรือของกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติด้วย จะยิ่งเป็นประโยชน์

7. ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาให้เดินทางไป ประชุมในต่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ http://www. mfa.go.th (เลือกภาษาไทย) หัวข้อประกาศกระทรวงฯ “รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมใน องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔” โดยกรอกใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน

2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1X1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับลงลายมือชื่อในใบสมัคร

3. รวบรวมเอกสารอื่นๆ ประกอบการสมัคร ได้แก่

– สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคเรียนที่ผ่านมาในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด โดยให้ผู้สมัครเขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย

4. บรรจุใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังกล่าวในซองเอกสาร โดยเขียนกํากับ ด้านหลังซองที่หัวมุมด้านขวาล่างว่า “สมัครเยาวชน UNGA

5. ส่งซองเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400

หรือสามารถยื่นซองเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวง การต่างประเทศ ตามที่อยู่ข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 203 5000 หรือ 12122 หรือ 12117)

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2562

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Thailand Youth Delegates to the United Nations

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...