Bangkok Airways รับสมัคร “Corporate Jet Service Attendant” 27 พ.ค. ถึง 7 มิ.ย. 2562!!

Bangkok Airways ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง “Corporate Jet Service Attendant” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการให้บริการบนเครื่องบินแก่ลูกค้า private jet

รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศหญิง สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 21 – 30 ปี ณ วันที่เปิดการรับสมัครในระบบวันสุดท้าย (เกิดระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2532 แต่ไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2541 เท่านั้น)

3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักและส่วนสูงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด

4. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

– คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป (ผลคะแนนแบบPersonal Test เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร คือ สอบตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เท่านั้น ) หรือ

– คะแนน TOEFL 80 คะแนนขึ้นไปและไม่หมดอายุ หรือ

– คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไปและไม่หมดอายุ

6. บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ สามารถทํางานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความซื่อสัตย์

7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ผ่านการตรวจจิตวิทยาการบิน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

8. มีความสามารถว่ายน้ำได ้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วย

9. หากมีประสบการณ์ด้านการต้ออนรับบนเครื่องบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารต่อไปนี้มาพร้อมกับใบสมัคร

1. รูปถ่าย

2. สําเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)

3. สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (ไม่หมดอายุ)

4. สําเนาทะเบียนบ้าน เอกสารชื่อต้องตรงกับบัตรประชาชน บริษัทฯไม่รับพิจารณาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านที่ยัง
ไม่ได้เปลี่ยนคํานําหน้าที่ถูกต้องตามปัจจุบัน

5. สําเนาวุฒิการศกษา บริษัทรับพิจารณาเอกสารสำหรับผู้ที่จบการศึกษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น โดยเกรดตัวสุดท้ายต้องออกครบและมีวันที่จบการศึกษาชัดเจน

– ปริญญาบัตร

– Transcript

6. สําเนาเอกสาร TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลคะแนนแบบPersonal Test เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร คือ สอบตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เท่านั้น)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านชองทางออนไลน์ https://pghrc-career.bangkokair.com/ คลิก Apply Job
เลือกตําแหน่ง “Online Application_Corporate Jet Service Attendant”

เริ่มเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบและแนบไฟล์เอกสารการสมัครงานตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครในระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

pghrc-career.bangkokair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...