WU Funding ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี ที่ U. of Bradford ประเทศอังกฤษ

Western Union Foundation มอบทุน WU Funding สำหรับผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และหลักสูตรธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ที่ University of Bradford มหาวิทยาลัยในแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า USD $2,500 (ประมาณ 79,000 บาท) ซึ่งใช้สำหรับค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และหลักสูตรธุรกิจหรือผู้ประกอบการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ต้องเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– มีอายุระหว่าง 18-26 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2019

– ต้องส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หนังสือรับรองจากอาจารย์

-หนังสือแนะนำตัว

-CV

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาต้องทำการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่ University of Bradford ก่อน จึงสามารถสมัครทุนได้

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bradford.ac.uk

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...