กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุรับราชการ 4 เม.ย. – 3 พ.ค. 62

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562- 3 พฤษภาคม 2562

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ:

– นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

– จำนวน 7 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท

– อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4. คุณวุฒิปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

5. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน กพ.

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ www.dtn.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง” หรือ www.dtn.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562- 3 พฤษภาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

3 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dtn.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...