กรมองค์การระหว่างประเทศเปิดรับสมัครพนักงานบริการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2562

กรมองค์การระหว่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “พนักงานประสานงานภารกิจผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา”

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

3. สนใจประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มีความสามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูล มีความรู้ หรือสนใจโครงสร้างและการทํางานขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

4. สามารถสื่อสารและพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องและในระดับดี สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้

5. มีไหวพริบ มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมเดินทาง ลงพื้นที่ทุรกันดาร สามารถทํางานเป็นทีมและภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทํางานนอกเวลาราชการ ในบางโอกาสที่จําเป็น และมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นสมัครด้วยตนเอง / สมัครทางไรษณีย์ / สมัครผ่านทางอีเมล humanmigrationmfa@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

23 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...