สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 41,210 บาท

สถาบันการบินพลเรือนมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ

2. ผู้อํานวยการสํานักการเงินการคลัง

3. นักบัญชี 1

4. นักพัฒนาเว็บไซต์ 1

5. นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3

6. ตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดสํานักงานดําเนินโครงการ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ด้านการบินและอู่ตะเภา

7. นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน

8. ตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน

9. ตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

10. ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท)  สังกัดกองวิชาบริหารการบิน

11. ครูวิชาภาคพื้น  สังกัดกองวิชาบริหารการบิน

12. ครูการบิน(เครื่องบิน)

13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตําแหน่ง วินัย และการลงโทษ ของพนักงาน พ.ศ. 2537 และตาม มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ที่รับสมัครท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร

3. ผู้สมัครตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น ต้องมีบุคลิกลักษณะและมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสม กับการเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับนักศึกษาได้

4. กรณีผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ catc.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...