กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครงาน หมดเขต 21 ม.ค. 62

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น “เจ้าหน้าที่นักวิจัยด้านกฎหมายทะเล สิ่งแวดล้อมทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล” จำนวน 1 อัตรา

โดยมีอัตราค่าจ้าง 15,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งเป็นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เอกสารแนบ)

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ Internet ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

5. มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อุตสาหะ ทุ่มเท ขยันขันแข็ง อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้เมื่อมีความจำเป็น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. แบบใบสมัครที่กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

4. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด

6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครด้วยตนเอง

– สมัครทางไปรษณีย์

– สมัครทางอีเมล

 

ปิดรับสมัคร:

21 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...