สมัครฟรี!! กรมการจัดหางานรับสมัครหญิงไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเงินสนับสนุน 176,000 บาท

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี และมีเงินสนับสนุนประกอบอาชีพ 600,000 เยน (ประมาณ 176,000 บาท) สมัครฟรี!

 

 

รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่าย:

IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และในเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 23,189บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 มกราคม 2562)

และ IM ประทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ฝึกงานเทคนิคต้องรับผิดชอบเอง เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36

 

เงื่อนไขการจ้างงาน:

ผู้ฝึกงานเทคนิคจะฝึกงานเทคนิคภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น และผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

เมื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพอีกจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 173,918 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นเพศหญิง

2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย

6. ไม่มีความประพฤติเสียหาย

7. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern”

8. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งไปทำงานด้วยตนเองไม่เคยทำงานหรือเข้าเมือง หรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

9. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

10. สายตาปกติ และไม่บอดสี

11. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครสอบคัดเลือก

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารทุกฉบับต้องถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอบสำเนาทุกฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ

5. ประวัติส่วนตัว

6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2562 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.doe.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...