กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน หมดเขต 10 มกราคม 2562

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร และระยะเวลาการจ้าง:

– พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 15,000/เดือน

– ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562 (จะมีการต่อสัญญาจ้างรายปี โดยพิจารณาการจ้างตามปีงบประมาณ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

5. มีความรู้ความสามารถในการในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6. มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับดี

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

8. มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อุตสาหะ ทุ่มเท ขัยนขันแข็ง อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น

9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประกาศ

– ใบสมัคร

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาแสดงลการเรียน (Transcript of record) ที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุได้ว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

– ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม อาทิ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย และโรคอื่นๆ ตามกฏ ก.พ. กำหนด

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

**ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

วิธีการสมัคร:

1. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ทางโทรสาร  02 643 5223 หรืออีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

10 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...