เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน UWC ให้นักเรียน 16-19 ปี เรียนต่อม.ปลายที่ต่างประเทศ

องค์กร UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและ นำนักเรียนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-19 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา เชื้อชาติ หรือภูมิหลังของนักเรียน

นักเรียนแต่ละคนจะถูกคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ การศึกษา ทัศนคติ และ บุคลิกภาพ เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และความใจกว้าง รับฟังความเห็นที่แตกต่าง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้อยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่จะบ่มเพาะความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน รวมถึงการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทัศนคติ และ ความรักสันติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)

-ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร

-ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2543 – 1 กันยายน 2545 เท่านั้น

-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร

(คณะกรรมการขอความร่วมมือผู้สมัครในการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก)

ใบสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ที่นี่

** ใบสมัครออนไลน์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเซฟเพื่อกลับมากรอกข้อมูลต่อได้ ดังนั้น ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกจากใบสมัคร เขียนเรียงความให้เสร็จเรียบร้อย และทำการโอนค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท ก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองในตอนท้าย

ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน (EMS) ไปยัง

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

(วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”)

 

ปิดรับสมัคร:

7 มกราคม 2562 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.th.uwc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...