กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ม.นเรศวร เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เรียน ฟรี!!

กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไปได้ลงทะเบียนเรียน โดยจะมีหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด 7 หลักสูตรด้วยกัน

 

 

หลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนประจำเดือนธันวาคม:

-Presentations in English

-How to write a thesis in English- the basics

-Cambridge English Placement Test Preparation

-Academic Reading Strategies

-Fundamentals of Writing II

-English Conversation

-Listening and Speaking for Beginners

 

เงื่อนไขและข้อตกลง:

1. นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป มีสิทธิ์ลงทะเบียนอบรม

2. ผู้ลงทะเบียนอบรม ต้องชำระเงินประกันในวันอบรมวันแรก ณ สถานที่อบรม หลักสูตรละ 1,000 บาท

3. ผู้ลงทะเบียนอบรม จะมีสิทธิ์รับเงินประกันคืน เมื่อมีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมในแต่ละหลักสูตร หากเข้าร่วมอบรมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันคืน

4. การสมัครเข้าอบรม จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชำระเงินประกันเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินประกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ไม่ว่าในกรณีใดๆ

5. หลังจากชำระเงินประกันกรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการคืนเงิน ** กรณีใบเสร็จหาย กองฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

6. ในวันสุดท้ายของการอบรมแต่ละหลักสูตร ให้ผู้เข้าอบรมนำใบเสร็จและสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบมาด้วย เพื่อทำเรื่องการขอเบิกเงินประกันคืน ** ถ้าไม่นำใบเสร็จตัวจริงมายื่นในวันสุดท้ายของการอบรม กองฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

7. เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) แจ้งผู้อบรมให้มารับเงินประกันคืน ภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังจากส่งหลักฐานดำเนินการเบิกเงินประกันเรียบร้อยแล้ว

** หากภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ได้รับ SMS) ผู้อบรมไม่มารับเงินประกันคืน ทางกองฯจะส่งเงินประกันให้กับมหาวิทยาลัย

*** ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินประกันให้กับผู้เข้าอบรมเท่านั้น โดยผู้เข้าอบรมต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันรับเงินคืน และไม่สามารถให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ทุกกรณี

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.diald.nu.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.diald.nu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...