WLC ประชาสัมพันธ์ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน-ค่าสมัครเรียน-ค่าวีซ่า เรียนต่อป.ตรี-โท ที่จีน

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (WLC) จะดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทุนไม่เต็มจำนวน) สำหรับปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่า เพื่อศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร และค่าวีซ่า

โดยในระดับปริญญาตรี ผู้ได้รับทุนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร ค่าหอพักเหมาจ่ายจำนวน 15,000 – 20,000 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา ได้แก่

1. Yancheng Teachers University

2. China Pharmaceutical University

3. Nanjing University of Finance & Economics

4. Nanjing University of Information Science & Technology

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และปริญญาโท 2 – 3 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุ 18-35 ปี

-เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

-ปริญญาตรี: เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

-ปริญญาโท: เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครของศูนย์ WLC

ใบสมัครทุน

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.wlc2china.com

ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารสมัครผ่านอีเมลตามที่ระบุ

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 086-3077574 , 02-2554084-5

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...