วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน หลายอัตรา!!

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิศวกร ณ สำนักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระบุไว้ในเอกสารแนบ 2

-ผู้สมัครเพศชาย/หญิง กรณีผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

-ต้องสำเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัคร

-ต้องมีคะแนน TOEIC (Personal) 650 คะแนนขึ้นไป และผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 6 เดือน

-ต้องมีคุณสมับติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบจะต้องออกจากงานทันที

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ พร้อมอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ www.aerothai.co.th/home

 

ปิดรับสมัคร:

20 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

recruitment.aerothai.co.th/web/announcement/27

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...