Tianjin University มอบทุนทั้งป.ตรี ป.โท และ ป.เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในปี 2018

Tianjin University เชิญผู้ที่สนใจสมัครรับทุน Tianjin University International Student Scholarship สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่ชาวจีน

โดยเป็นทุนที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าเล่าเรียนบางส่วน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน – ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ

ทุนบางส่วน – สนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีน

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย อายุต่ำกว่า 30 ปี เมื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุต่ำกว่า 35 ปี เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต่ำกว่า 40 ปี เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

-ผู้สมัครที่ต้องการเรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องยื่นผลคะแนน TOEFL (80 คะแนนขึ้นไป) หรือ IELTS (คะแนน 6.0 ขึ้นไป) หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานดังกล่าว ควรจะยื่นประกาศนียบัตรการวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือบันทึกวิดีโอแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 3-5 นาที

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และแบบฟอร์มสมัครขอทุน ในรูปแบบภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้ พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบัน พื้นหลังสีขาว ขนาด 35 ม.ม x 45 ม.ม

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ใบประกาศนียบัตรสูงสุดที่ได้รับการรับรอง

-หลักฐานการศึกษา

-ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศจีนจะต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองวีซ่า และ Transfer Certificate จากมหาวิทยาลัยในปัจจุบันของคุณ

-แผนการศึกษาหรือแผนการวิจัย: ผู้ที่สมัครปริญญโท หรือ ปริญญาเอกจะต้องมีแผนการศึกษาหรือ
วิจัยที่ไม่ต่ำกว่า 800 คำ

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต้องส่งหนังสือรับรอง 2 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนจากอาจารย์สองท่าน

-สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

-ผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในประเทศจีนในปัจจุบันจะต้องส่งหนังสือรับรองประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่ International Admissions Office, School of International Education, Tianjin University

หมายเหตุ เอกสารการสมัครจะไม่ถูกส่งคืนโดยไม่คำนึงถึงผลของการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

20 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tju.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...