โอกาสฝึกงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นักศึกษาอย่างคุณห้ามพลาด!!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครนิสิต – นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน ซึ่งนิสิต – นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว

ททท. จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต – นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปัน ทางสังคม และให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต – นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับนิสิต – นักศึกษาดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

จะต้องเป็นนิสิต – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ของสถาบันการศึกษา

 

การรับสมัคร:

ททท. จะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 วันที่ 1 มกราคม- 31 มีนาคม

ช่วงที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม

ช่วงที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการ กองพัฒนาบุคลากร

-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

-รูปถ่ายในชุดนิสิต-นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป)

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

-สำหรับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

-สำหรับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

 

การรายงานตัวของนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงาน:

นิสิต – นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงานให้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับ การฝึกงานในวันแรกของการฝึกงานของนิสิต – นักศึกษาแต่ละคน ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ชั้น 7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

พร้อมเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้

1. หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา (เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร)

2. แบบประเมินผล

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thai.tourismthailand.org  หรือติดต่อสอบถามในวัน-เวลาราชการได้ที่ งานบริหารการฝึกอบรม ชั้น 7 กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2747 – 3 / โทรสาร 0 2253 7406, 0 2652 8229 / E – mail : prdevdiv@tat.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...