ข่าวดี!! การบินไทย รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น สมัคร Walk-in เท่านั้น

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัคร “พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent” ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

 

ลักษณะของงาน

– ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways)  และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)

– ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)

– ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

– ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ

– จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน

– ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย

– เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)

– เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร (บุคลิกภาพดี น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง)

– อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัตงานเดิมอยู่ และผู้บังคับบัญชาให้การรับรองหรือผู้ที่เคยผ่านงานทางด้านสายการบินไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน โดยอายุต้องไม่เกิน 35 ปี)

– วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

– สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร

– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

– หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

– มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)

– ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ

– ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ ของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

– ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด Download ได้ www.wingspantg.com

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา (หน้าหลัง) จำนวน 2 ชุด

– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด.

***กรุณา รับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ***

 

ขั้นตอนการ Grooming And Document Screen

1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน www.wingspantg.com พร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสาร
ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้

– ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด

– ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด

2. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา

3. สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีใบรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัย โดยระบุวันที่จบการศึกษาชัดเจน

4. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)

– ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ

– ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้มส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

5. ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับทางอีเมลของผู้สมัครเอง

6. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

 

วิธีการสมัคร

Walk-in ด้วยตัวเองก่อนสัมภาษณ์ : ณ บริษัท วิงสแปนฯ อาคาร 13 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  (ในวันและเวลาทำการ) เท่านั้น

 

กำหนดการสัมภาษณ์

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561

 

กิจกรรมหลังทราบผลการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์, เซ็นสัญญา,ฝึกอบรม,บัตรพนักงาน,บัตรการท่าฯ,TG Uniform

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.wingspantg.com หรือ ติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี,02-545-4841 คุณวุฒิชัย, 081-719-6611 คุณมัลลิการ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...