ห้ามพลาด!! ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ เพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดให้มีงาน “ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์”

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติโดยมีกำหนดการ และจำนวนรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้

 

 

วัน / เวลา / สถานที่จัดค่าย:

2 มิถุนายน 2561 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

ตารางเวลากิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

-08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

-08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์

1. วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

2. รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม

3. วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ

-09.30 – 11.00 น. ร่วมกิจกรรมพี่สู่น้อง

-11:00 น. เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

-เป็นผู้ที่มีผลคะแนน GAT, PAT, SAT หรือ ผล Test Score อื่นๆ

-สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยุ่ ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลาย หรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ

-ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หริอเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561

2. สายตาไม่บอดสี

3. เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และเพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (สำเนา 1ชุด)

-สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา (จำนวน 1ชุด)

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป)

-ผลคะแนน GAT, PAT, SAT หรือ ผล Test Score อื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้จนถึง 2 มิถุนายน 2561

 

หมายเหตุ:

-ค่ายแต่ละครั้งรับจำนวนจำกัด

ระบบลงทะเบียนจะแจ้งผลการสมัครในวัน และเวลาราชการถัดไปหลังจากการลงทะเบียนแล้ว

-ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครก่อน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aviation.kmitl.ac.th/?p=5115

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 2147, 095-556-8769 , 095-651-3840 หรืออีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...