โครงการฝึกงานขององค์การอนามัยโลกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2018

องค์การอนามัยโลก กำลังรับใบสมัครสำหรับโครงการฝึกงานของ “World Health Organization (WHO)” จากผู้สมัครทั่วโลก

WHO เป็นผู้นำด้านการสาธารณสุขทั่วโลก ที่มุ่งมั่นจะสร้างผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่มีความหลากหลายในอนาคต โครงการฝึกงานขององค์การอนามัยโลกเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในโครงการด้านเทคนิค และการบริหารขององค์การอนามัยโลก ในขณะที่เสริมสร้างความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านสุขภาพของพวกเขา ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่ก้าวหน้า

ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อยยี่สิบปี นับจากวันสมัคร โดยการฝึกงานในครั้งนี้ไม่ได้มีค่าตอบแทนให้ ระยะเวลาของการฝึกงานของ WHO อยู่ระหว่าง 6 – 24 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงานด้านเทคนิคของ WHO และความพร้อมในการฝึกงาน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในระดับบัณฑิตศึกษา กับองค์การอนามัยโลก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุอย่างน้อย 20 ปีนับจากวันสมัคร

– ลงเรียนในหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน (เทียบเท่า) ซึ่งจะนำไปสู่วุฒิการศึกษาที่เป็นทางการ (จบการศึกษาหรือปริญญาโท) (ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วอาจมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาด้วยหากต้องการเริ่มฝึกงานภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา)

– จบการศึกษาเต็มเวลาสามปีที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเทียบเท่าแล้ว ก่อนที่จะเริ่มเรียน (ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า)

– มีปริญญาด้านการสาธารณสุข ด้านการแพทย์ หรือด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคนิคของ WHO หรือระดับการศึกษาสาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานของ WHO (เช่นความสัทพันธ์ทางเครือญาติ)

– คุณมีความชำนาญอย่างน้อยหนึ่งภาษาในการทำงาน

– คุณไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานของ WHO ก่อนหน้านี้

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรฝึกงานนี้ได้

– การฝึกงานนี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทน และผู้สมัครจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความเป็นอยู่เอง

 

วิธีการสมัคร:

การสมัครทั้งหมดควรผ่านทาง Global Vacancy Notice ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของ WHO Career โดยใช้ระบบสรรหาองค์กรของ WHO (Stellis)

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...