ทุนศึกษา-วิจัย UNESCO/POLAND CO-SPONSORED FELLOWSHIPS PROGRAMME ที่โปแลนด์

องค์การยูเนสโกร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติประเทศโปแลนด์และ AGH University of Science and Technology ในฐานะ UNESCO Chair for Science, Technology and Engineering Education มีความประสงค์จะมอบทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ภายใต้โครงการ “UNESCO/POLAND CO-SPONSORED FELLOWSHIPS PROGRAMME IN ENGINEERING CYCLE 2018” แก่ประเทศสมาชิก ในภูมิภาคต่างๆ โดยผู้ที่ได้ร้ับทุนดังกล่าวจะได้ไปศึกษา และดำเนินงานวิจัยที่ประเทศโปแลนด์ เป็นเวลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศโปแลนด์ เป็นเวลา 6 เดือน

***สำหรับสาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดของทุนที่ให ้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-poland-co-sponsored-fellowships-programme-engineering

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เอกสารวุฒิการศึกษา /รูปถ่าย (ขนาด 4×6 เซนติเมตร) 2 รูป

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ใบรับรองแพทย์

-Certificate of knowledge language ตามข้อกำหนดของทุน (จัดทำรวม 2 ชุด)

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครขอรับทุนดาวน์โหลดได้ที่ http://www.unesco.org

จากนั้นส่งใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารแนบเทั้งหมด ส่งถึง

เรีียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

 

ปิดรับสมัคร:

13 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผู้ประสานงาน: นวลวรรณ โทร. 02 610 5462 โทรสาร 02 354 5570 E-mail: [email protected]

www.unesco.org/new/en/fellowships

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...