โครงการชิงทุน UNESCO-Japan ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการและกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Global Action Programme on Education for Sustainable Development: GAP on ESD)

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

3 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ $50,000 (ประมาณ 1,210,000 บาท)

 

โครงการและกิจกรรม:

โครงการและกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สอดคล้องกับ 3 ประเด็นหลัก

1) การเปลี่ยนแปลง (Transformation) คือ โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน

2) การบูรณาการ (Integration) คือ โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาที่พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

3) นวัตกรรม (Innovation) คือ โครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– บุคคลหรือระดับหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กรทางการศึกษาที่มีการดำเนินงานด้าน ESD มาแล้วอย่างน้อย 4 ปี

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ bic.moe.go.th

 

ปิดรับสมัคร

5 เมษายน 2018

 

เพิ่มเติม:

en.unesco.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...