ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประเทศจีน

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Xi'an Jiaotong University

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 35 ปี ถึงวันที่ปิดรับสมัคร

– กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่นๆ

– สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 

วิธีการสมัคร:

– พิมพ์แบบฟอร์มที่ใ้ในการสมัครจากเว็บไซต์ www.ocsc.go.th

– ส่งเอกสารไปยังสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 1 ฉบับ ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

– สำเนา Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนารับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ หรือสำเนารับรองสถานภาพการศึกษา

– หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน รวม 2 ฉบับ

– CV ฉบับภาษาอังกฤษ

– สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

– หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าส่วนราชชการ/หน่วยงานที่สังกัด (กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ  1 ฉบับ

– สำเนา passport 1 ฉบับ

 

ปิดรับสมัคร

22 มีนาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...