ทุนการศึกษา Marie Sklodowska – Curie Individual Fellowships ที่มหาวิทยาลัย Trento ปี 2018

ศูนย์การเรียนรู้ CIMeC ด้านวิทยาศาสตร์สมอง ร่วมกับ DEM ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ และ SIS สถาบันการศึกษานานาชาติ ที่มหาวิทยาลัย Trento (ประเทศอิตาลี) ยินดีต้อนรับนักวิจัยชั้นเยี่ยม ด้าน postdoctoral ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยที่จัดขึ้นโดยทุน Marie Skłodowska- Curie Individual Fellowship

การดำเนินการของ Marie Skłodowska Curie เป็นโครงการระดมทุนที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักวิจัย โดยทุนการศึกษาในแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วการศึกษาในยุโรปจะใช้เวลา 12 – 24 เดือน ขึ้นอยู่กับโครงการวิจัย การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนที่สถาบันเจ้าบ้าน (CIMeC, DEM หรือ SIS)จัดให้

 

 

ทุนการศึกษา:

– ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและการบริหารจากคณะ CIMeC และ ทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัย Trento เกี่ยวกับการพัฒนาที่เสนอ

– มีอัตราเงินเดือน การแข่งขันค่าคล่องตัว และค่าเบี้ยเลี้ยงครอบครัว พร้อมงบประมาณสำหรับค่าวิจัยและฝึกอบรม สำหรับ ผู้สมัครที่มี CV ที่ยอดเยี่ยมและมีใบรับรองประสบการณ์ที่พิเศษ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัย ระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย ผู้สมัครจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ :

– เปิดรับผู้สมัครจากนานาชาติ

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลา (หรือเทียบเท่า) อย่างน้อย 4 ปี

– ไม่ได้อาศัยหรือดำเนินกิจกรรมหลักของตน (งานการศึกษา ฯลฯ ) ในประเทศที่เป็นเจ้าภาพ (อิตาลี) นานกว่า 12 เดือนในช่วงสามปีก่อนกำหนดการเรียกเข้าร่วมทีม

 

วิธีการสมัคร:

– แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับ CIMeC ส่งถึง [email protected]

– แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับ DEM ส่งถึง [email protected]

– แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับ SIS ส่งถึง [email protected]

โปรดแนบเอกสารเหล่านี้มาพร้อมกับใบสมัครที่สมบูรณ์

– จดหมายแนะนำตัว

– CV (สูงสุด 2 หน้า)

– สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องของผู้ยื่นคำขอ

 

หมดเขตรับสมัคร:

– 20 เมษายน 2018

– ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2018 ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับแจ้งและเชิญชวนให้เตรียมข้อเสนอเต็มรูปแบบโดยร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา

– ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม มหาวิทยาลัย Trento จะจัดให้มีการฝึกอบรมระยะเวลา 2 วันสำหรับ Marie Skłodowska Curie Candidates พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อเสนอและพบกับหัวหน้างาน

– ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2018 จะต้องจัดทำร่างฉบับสมบูรณ์ของโปรแกรม

– ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2018 โครงการฉบับสุดท้ายต้องพร้อม มิฉะนั้น CIMeC ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนการสนับสนุนข้อเสนอนี้

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...