ทุนการศึกษา JFUNU หลักสูตรปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืน ปี 2018

มูลนิธิทุน Japan Foundation for UNU (JFUNU) มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลงานโดดเด่น จากประเทศกำลังพัฒนา และสามารถแสดงให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน และได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืน ณ สถาบันการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (UNU -IAS)

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนจำนวนจำกัด

ทุนการศึกษาจะให้การสนับสนุนดังนี้

– เงินช่วยเหลือรายเดือน 120,000 เยน (ประมาณ 35,400 บาท) สำหรับค่าครองชีพสูงสุด 36 เดือน

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป และกลับจากประเทศญี่ปุ่น

– ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ

– การยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– พลเมืองของประเทศกำลังพัฒนาที่ระบุไว้ในรายการ DAC ล่าสุดของ OECD

– มีความสนใจในด้านการศึกษาความยั่งยืน

– แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการศึกษา และทำความเข้าใจปัญหาทั่วโลก

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความยั่งยืน และมีประสบการณ์ด้านภาคปฏิบัติอย่างน้อย 2 ปีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ UNU-IAS หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ใบ ซึ่งหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการศึกษาความยั่งยืน

– มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปในระดับ 4.0 เมื่อได้รับปริญญาโทอย่างน้อยหนึ่งข้อ

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

– ผู้สมัครจะต้องมาจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้

– ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้วีซ่าทำงานจะไม่ได้รับทุนการศึกษา

– ผู้สมัครที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ UNU-IAS จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

27 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...