ทุนการศึกษา GLODEP Erasmus Mundus ระดับปริญญาโท ในสหภาพยุโรป ปี 2018-2019

ทุนการศึกษา Erasmus Mundus Joint Master Degree เป็นหลักสูตรปริญญาโท สาขาสหสาขาวิชาชีพระยะเวลา 2 ปี ในการศึกษาด้านการพัฒนาซึ่งมีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและมุมมองด้านนโยบาย

ผู้สนใจที่เป็นพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรป สามารถขอรับทุนการศึกษา Erasmus Mundus Joint Master Degree จาก International Development Studies (GLODEP) สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019

 

 

จุดมุ่งหมายของ GLODEP คือการเตรียมผู้เชี่ยวชาญในด้านนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนา GLODEP เพื่อมอบความรู้และทักษะที่ครอบคลุมในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาและการออกแบบ รวมถึงส่งเสริมนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตร ดังนี้

– เงินสนับสนุน 9,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 352,450 บาท) สำหรับนักเรียนจากประเทศคู่ค้า

– เงินสนับสนุน 4,500 ยูโรต่อปี (ประมาณ 176,000 บาท) สำหรับนักเรียนจากประเทศในโครงการ

เงินสนับสนุนจะประกอบด้วย

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เช่นค่าลงทะเบียนบัตรนักเรียน ค่าห้องสมุด ค่าธรรมเนียมการปฐมนิเทศสัปดาห์ / วัน)

– ค่าประกันภัย

สำหรับทุนการศึกษา EMJMD Scholarship Holders จะครอบคลุมอยู่ในทุนการศึกษา EMJMD (จ่ายโดยตรงกับสมาคม)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ด้านการพัฒนาซึ่งมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมุมมองด้านนโยบาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– พลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรปมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครเข้าศึกษาทั้งหมดสามารถสมัครทุนการศึกษา EMJMD และทุนการศึกษา Consortium Scholarshipได้

– ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษา EMJMD / EMMC แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษา EMJMD อีกครั้งได้

– ทุนการศึกษาของ EMJMD จะมอบให้กับผู้สมัครตามผลการเรียนจากขั้นตอนการรับเข้าเรียนโดยขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยรับเฉพาะผู้สมัคร 3 คนที่มีสัญชาติเดียวกันเท่านั้น

– 75% ของทุนการศึกษาได้รับการเสนอให้กับผู้สมัครในประเทศที่เป็นพันธมิตร

– อีก 25% ของทุนการศึกษาจะถูกเสนอให้กับผู้สมัครของประเทศในหลักสูตรที่กำหนด

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเช่น การศึกษาด้านการพัฒนาภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสังคมวิทยา

 

ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ

โปรดแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งข้อ ต่อไปนี้

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าคุณจบมาจากคณะที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

– หลักฐานแสดงจำนวนหน่วยกิตที่เรียนภาษาอังกฤษ (เกินกว่า 60 หน่วยกิต) ซึ่งจะต้องลงนามและประทับตราโดยสถาบันการศึกษา

– คะแนน TOEFLอย่างน้อย 550 คะแนน (การสอบแบบกระดาษ) อย่างน้อย 213 คะแนน (การสอบแบบคอมพิวเตอร์) และอย่างน้อย 79 (การสอบแบบอินเทอร์เน็ต)

* หมายเหตุ TOEFL ITP จะไม่ได้รับการยอมรับ

– คะแนน TOEIC อย่างน้อย 785 คะแนน

– คะแนน IELTS อย่างน้อยระดับ 6.5

– ประกาศนียบัตร Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) เกรด B

– Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) เกรด C

 

วิธีการสมัคร:

สามารถทำการสมัครทางออนไลน์ได้ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

– หลักฐานแสดงสัญชาติ

– หลักฐานแสดงแหล่งพำนัก

– สำเนา (สแกน) ของประกาศนียบัตร

– สำเนา (สแกน) ใบรับรองวุฒิการศึกษา

– หลักฐานการใช้ภาษาอังกฤษ

– ประวัติโดยย่อ

– เรียงความแสดงเป้าหมายและแรงจูงใจ

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

 

หมดเขตรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...